Politika privatnosti i uslovi korišćenja

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti “Sl. Glasnik RS”, br. 87/2018 , privredno društvo KORAL DOO PANČEVO, sa sedištem u ul. Karađorđeva 26, Pančevo, sa matičnim brojem: 08642575, PIB: 101863844, donosi sledeću:

POLITIKU PRIVATNOSTI

 

Molimo vas da pažljivo pročitate POLITIKU PRIVATNOSTI pre nego što obavite kupovinu. U postupku kupovine na koral.rs prihvatate ovu politiku i potvrđujete da ste pročitali i da ste saglasni.

 1. ODREDBE

Ovim aktom, u daljem tekstu Politika privatnosti, korisnici i posetioci se informišu o tome koji se lični podaci prikupljaju od strane vlasnika vebsajta, na linku koral.rs , o svrsi i osnovi obrade podataka, o dužini čuvanja podataka, pouke o pravima korisnika, posetilaca, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost korisnika/posetioca da rukovalac vebsajta može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.

Rukovalac koristi podatke Korisnika/Posetilaca u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika/Posetilaca, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima/Posetiocima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Korisnika/Posetilaca, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

Korišćenjem Usluge, Korisnik/Posetilac izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.

Korisnik izjavljuje da je pre registracije naloga na vebsajtu, pročitao i razumeo opšte uslove korišćenja koji se mogu pronaći na https://www.koral.rs/uslovi-koriscenja/

Rukovalac podacima i vlasnik vebsajta je privredno društvo KORAL DOO PANČEVO, sa sedištem u ul. Karađorđeva 26, Pančevo, sa matičnim brojem: 08642575, PIB: 101863844 (u prethodnom i daljem tekstu: Rukovalac).

Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila Zakona, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije imaju prednost.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice kontaktirajte nas na [email protected] ili [email protected]

 1. RUKOVALAC PODACIMA

Rukovalac podacima je privredno društvo, KORAL DOO PANČEVO, sa sedištem u ul. Karađorđeva 26, Pančevo, sa matičnim brojem: 08642575, PIB: 101863844

Rukovaoc odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od Korisnika/Posetilaca, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno. Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti to da predoči Korisnicima/Posetiocima, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Korisnika/Posetilaca.
Pristup podacima imaju zaposleni u pravnom licu kojima je to u opisu radnog mesta. Podaci ce se obradjivati u cilju ispunjenja obaveza prodavca za narudzbine, prodaju robe, isporuku, izdavanje racuna, resavanje reklamacija, davanje dodatnih objasnjenja I sl.

 1. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Prvo se osvrnimo na objasnjenje pojmova:

Licnim podatkom smatramo svaki podatak koji se odnosi na fizicko lice ciji je identitet odredjen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu identiteta kao sto je ime, identifikacioni broj, podatak o lokaciji, obelezja fizickog, fizioloskog, genetskog, mentalog, ekonomskog, kulturnog I drustvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

Povreda podataka o ličnosti je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

Osetljivi podaci odnose se na podatke kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

Mi ne prikupljamo Vaše Osetljive podatke, osim ako nam ih ne učinite dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.

Lični podaci dece se odnose na osobe mlađe od 15 godina. Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Mi prikupljamo Lične podatke lica starijih od 15 godina i to samo za svrhu korišćenja usluga informacionog društva, shodno odredbi člana 16. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U cilju ispunjavanja prava i obaveza ustanovljenih Opštim uslovima, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza, legitimnih interesa i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Rukovaoca ili na osnovu datog pristanka Korisnika/Posetioca koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika/Posetioca.

Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Korisnika:

 • od Kupaca Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke:
  • ime i prezime;
  • e-mail adresa;
  • adresa (država, grad, broj ulice);
  • poštanski broj;
  • podatak o lokaciji (radi slanja robe na adresu)
  • podaci prikupljeni od internet pretraživača.
 • od Korisnika Programa Rukovalac prikuplja i obrađuje pored osnovnih podataka koje prikuplja od Kupaca, odnosno podataka iz člana 4.2-a) i dodatne podatke kroz loyalty program:
  • u svrsi ankete – vaše preferencije (za internu statistiku)
  • broj telefona(opciono)
 • od Kupaca koji izjavljuju reklamaciju Rukovalac prikuplja i obrađuje sledeće podatke:
  • ime i prezime, jmbg;
  • kontakt telefon;
  • šifra robe;
  • datum kupovine i broj računa;
  • e-mail adresa;
  • adresa stanovanja;
  • svojeručni potpis;
  • oznaka artikla;
  • odluka o odgovoru kupcu i datum dostavljanja tog odgovora kupcu;
  • ugovoreni primereni rok za rešavanje;
  • način i datum rešavanja reklamacije;
  • produženi rok za rešavanje reklamacije;
  • tekući račun (ukoliko se novac vraca kupcu)
  • naziv banke;
  • opis i razlog reklamacije.
 • od Lica koje je poslalo upit Rukovaocu, Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke:
  • broj telefona;
  • eventualni podaci iz sadržaja upita;
  • e-mail adresa;
  • Ime i prezime (opciono).
 • Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Posetilaca:
  • IP adresa;
  • podatak o lokaciji;
  • podaci prikupljeni od internet pretraživača Posetioca.
 • Posebne kategorije podataka o ličnosti.
 • Rukovalac ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, filozofskog uverenja, kao i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.
 • Podaci pribavljeni od internet pretraživača Korisnika/Posetilaca – Cookies (Kolačići).
 • U cilju unapređenja usluge na našoj veb stranici, i poboljšanju iskustva Korisnika/Posetilaca prilikom pregledanja stranice, Rukovalac prikuplja podatke od internet pretraživača Korisnika/Posetilaca odnosno Cookies (Kolačiće).
 • Rukovalac prikuplja od internet pretraživača Korisnika/Posetilaca neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke:
  • naziv zahtevane datoteke;
  • tip i verzija pretraživača;
  • koršćeni operativni sistem;
  • aktiviranje Javascripta;
  • kolačići (cookies) uključeni/isključeni;
  • referentni URL – prethodno posećena stranica;
  • IP adresa;
  • vreme pristupa;
  • klikovi;
  • sadržaj popunjenih formulara;
  • naziv uređaja i klasa uređaja;
  • naziv internet provajdera i geografski podaci
 • Podaci o vrsti konretnog kolačića, nazivu, snabdevaču, svrsi prikupljanja, kao i vrsti i vremenu čuvanja podataka, i drugi podaci koji bi mogli biti od značaja za čuvanje podataka iz člana 4.7.1. kod Rukovaoca mogu se naći na adresi: https://www.koral.rs/uslovi-koriscenja/

 

 1. U KOJE SVRHE KORISTIMO VAŠE PODATKE?

Obradu Vaših ličnih podataka zasnivamo na sledećim pravnim osnovima:

 • Dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;
 • obrada je potrebna za izvršenje ugovora o prodaji robe putem našeg sajta u kojem ste ugovorna strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre ili nakon zaključivanja ugovora ili ispunjenja ugovornih obaveza;
 • obrada je potrebna radi usaglašavanja sa pravnim i zakonskim obavezama kojima podležemo;
 • obrada je potrebna radi ostvarenja legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

Vaše lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi, sem ukoliko obaveza prikupljanja nije predviđena kao naša zakonska obaveza. Nedostavljanje podataka o ličnosti može dovesti do eventualnih nepovoljnih aspekata za Vas kao korisnika, npr. nećete moći da primate određene servise, pogodnosti i usluge, ili nećete biti u mogućnosti da kupite robu putem našeg sajta ukoliko ne date neke neophodne podatke kao što je adresa na koju treba roba da Vam se pošalje.

Vaše podatke o ličnosti prevashodno obrađujemo kako bismo kreirali narudžbinu, sa Vama zaključili ugovor o prodaji koja se nudi putem naseg sajta te Vam poslali e-mail kojim potvrđujemo Vašu narudžbinu, obavestavamo Vas o dostupnosti, kao i da bismo sve obaveze iz pomenutog ugovora i Zakona o zaštiti potrošača izvršili (realizacija isporuke, naplata cene i troškova, prijem i rešavanje reklamacija). Osnov za obradu podataka u ovom slučaju je ugovor koji zaključujemo sa Vama kao i Zakon o zaštiti potrošača.

Vaše kontakt podatke i podatke o Vašem ponašanju na Shoppster.rs možemo koristiti radi direktnog marketinga, odnosno slanja ponuda i obaveštenja o akcijama i pogodnostima koje možete ostvariti na našem sajtu. Navedene marketinške aktivnosti vršiće se putem e-maila ili telefona, tj. reklamni i promotivni materijal biće Vam poslat na dostavljenu adresu elektronske pošte, ostavljeni broj telefona, i/ili putem drugih dostupnih sredstava elektronske komunikacije. Osnov za obradu Vaših podataka u ovom slučaju je saglasnost koju dajete prijavljivanjem na našu Newsletter listu odnosno na naš loyalti program, ili kreiranjem naloga i prihvatanjem politika. Vašu saglasnost za prijem obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Opoziv možete dati direktno u Newsletter e-mailu ili slanjem poruke opoziv na [email protected]. Ukoliko opozovete pristanak, Vaše podatke više nećemo koristiti u ovu svrhu.

Vaša saglasnost je takođe osnov za obradu podataka u svrhu registracije (kreiranja naloga), učlanjenja i ostvarivanja benefita u okviru programa lojalnosti.

Podatke na društvenim mrežama obrađuju uglavnom same društvene mreže, i u tom delu mi imamo ograničen uticaj.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platformi društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka.

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

Podatke prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka – komentare, video snimke, slike i lajkove objavljuju same društvene mreže. Koral ih ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje i podataka koji predstavljaju krivično delo.

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (zajednička odgovornost).

Vaše podatke možemo otkriti trećim licima kada to zahteva važeći zakon; kao odgovor na sudske postupke; u odgovoru na zahtev nadležnog organa.

Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristiće se samo u svrhe za koje su preuzeti, ili ukoliko je potrebno radi našeg usaglašavanja sa zakonskim obavezama i obavezama. Ukoliko utvrdimo da postoji nova svrha u koju bismo obrađivali Vaše podatke, mi ćemo Vas o tome blagovremeno obavestiti.

Podatke koje dobijemo od vas prilikom popunjavanja kontakt forme na stranici moj nalog obrađujemo na osnovu legitimnog interesa kako bismo vas kontaktirali radi dalje saradnje i na osnovu ugovora koji sa vama zaključimo, čime na formalni način definišemo međusobna prava i obaveze.

 • Podatke iz člana 3, Rukovalac obrađuje na osnovu potrebe za ostvarivanjem ugovornih prava i obaveza između Rukovaoca i Korisnika iz Opštih uslova, kako je Opštim uslovima i Zakonom propisano, u smislu člana 12, stav 1, tačka 2 Zakona;
 • na osnovu zakonske obaveze Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 3 Zakona;
 • na osnovu izričitog pristanka datog od strane Korisnika/Posetioca, koji ima zasebnu formu čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1 Zakona ili se može sastojati u konkludentnoj radnji iz koje se može zaključiti da je Korisnik saglasan sa određenom obradom.
 • na osnovu legitimnog interesa u smislu člana 12, stav 1, tačka 6 Zakona;
 • na osnovu zakonske obaveze Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 3 Zakona, a u vezi sa članom 55 Zakona o zaštiti potrošača;
 • po drugim Zakonom predviđenim uslovima/osnovima prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Korisnika/Posetilaca.

Obradu podataka iz člana 3 Rukovalac vrši u sledeće svrhe:

 • ispunjavanja ugovornih obaveza Rukovaoca i Kupca (podaci iz člana 3);
 • ispunjavanja zakonskih obaveza Rukovaoca, za podatke u vezi Kupca koji izjavljuje reklamaciju (podaci iz člana 3, stav 3)
 • slanja verifikacionog koda prilikom registracije Naloga ili izmene šifre kod već postojećeg Naloga (podatak o e-mail adresi);
 • pružanja informacija i odgovora na upit i/ili zahtev Licu koje je poslalo upit Rukovaocu od strane Rukovaoca (podaci iz člana 3);
 • vođenja vansudskih sporova u skladu sa Zakonom, a u vezi sa pokrenutim vansudskim sporom od strane Lica koje izjavljuje reklamaciju i čiji je reklamacioni zahtev odbijen;
 • obaveštavanja Primaoca obaveštenja koji je dao izričit pristanak za slanje newsletter-a i pozivanje/slanje elektronske poruke radi dobijanja informacija od strane Rukovaoca o promotivnim ponudama i drugim informacijama u vezi sa Uslugom Rukovaoca (podatak o e-mail adresi i broju telefona iz člana 3.);
 • u druge svrhe za koje je dat pristanak Korisnika/Posetioca, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti;
 • u druge svrhe u skladu sa Zakonom.

Osnov obrade i svrha obrade u pogledu svake pojedinačne kategorije podataka o ličnosti iz člana 3 detaljno su navedeni u okviru evidencije radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca kod Rukovaoca iz člana 5.

Obrada u druge svrhe

 • Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni nije zasnovana na zakonu ili na pristanku lica na koje se podaci odnose, Rukovalac, uz poštovanje adekvatnih bezbednosnih mera, vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir: da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade; okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, uključujući i odnos između Rukovaoca i Korisnika/Posetioca;
  prirodu podataka; moguće posledice dalje obrade za Korisnika/Posetioca.

Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

 1. PRISTANAK

Pristanak dat od strane Korisnika/Posetioca daje se u zasebnoj formi, sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, ili drugim naslovom koji na nedvosmislen način ukazuje da je reč o pristanku na obradu podataka o ličnosti, a sadržina istog je opisana informisano, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.

Korisnik/Posetilac nije uslovljen davanjem pristanka da bi mu bila omogućena usluga ili deo usluge za koju pristanak nije neophodan da bi ista mogla biti obavljena te se isti ima smatrati dobrovoljnim, osim ako bez obrade za koju se pristanak traži nije moguće omogućiti Korisniku/Posetiocu da ostvari svoje pravo.

Korisnik/Posetilac ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

Korisnik/Posetilac ima pravo da opozove pristanak za obradu koja se bazira isključivo na pristanku kao osnovu, u svakom trenutku, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva učinjenog pismenim obaveštavanjem Rukovaoca.

Pristanak. može biti dat i u elektronskoj formi na način što će Korisnici/Posetioci prilikom korišćenja Vebsajta Rukovaoca imati priliku da pročitaju tekst pristanka i u skladu sa članom 5 odluče da li isti da prihvate ili ne, klikom na određeno polje.

Obrada koja se vrši na osnovu pristanka je obrada adrese e-pošte i broja telefona u cilju obaveštavanja o aktivnostima Vebsajta, pogodnostima koje nudi Rukovalac i direktnog oglašavanja, a pristanak na predmetnu obradu se daje elektronski na za to predviđenom polju.

Pristanak se može dati i konkludentnom radnjom, na način što će Korisnik/Posetilac samoinicijativno podeliti lične podatke prilikom ostvarivanja inicijalnog kontakta ili prilikom uspostavljanja komunikacije sa Rukovaocem (npr. kroz telefonski poziv, e-poštu prilikom slanja upita).

 1. OBAVEŠTENJE, AKCIJE I NEWSLETTER

Rukovalac šalje Primaocima obaveštenja i Ranijim kupcia newsletter, odnosno obaveštavanja o novostima i pogodnostima koje pruža Rukovalac, a sve na osnovu izričite saglasnosti Primaoca obaveštenja/Ranijeg kupca.

Radnje iz člana 7.1. Rukovalac može vršiti i usmenim putem ili slanjem elektronske poruke, na način što će Primaoca obaveštenja/Ranijeg kupca koji je za to dao izričitu saglasnost kontaktira putem telefona.

Rukovalac na osnovu izričitog pristanka Primaoca obaveštenja obaveštava o novim proizvodima, akcijama i uslugama putem e-mail obaveštenja ili telefonskim putem u svrhe omogućavanja zainteresovanim licima odnosno Primaocima obaveštenja da prvi saznaju za nove Usluge i pogodnosti koje nudi Rukovalac.

Rukovalac ima mogućnost da obaveštenja o novim proizvodima, akcijama i uslugama šalje putem elektronske poruke korišćenjem broja telefona na osnovu izričite saglasnosti Primaoca obaveštenja prilikom registracije i na osnovu legitimnog interesa Rukovaoca da obavesti svoje Ranije kupce koji su iz prethodnog odnosa pokazali inicijativu da primaju obaveštenja.

Primalac obaveštenja/Raniji kupac ima pravo da se odjavi od daljeg obaveštavanja u svakom trenutku u vidu podnošenja zahteva za obustavu prijema obaveštenja. Odjava od daljeg obaveštavanja ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre podnošenja zahteva za obustavu prijema obaveštenja. Usled obaveštenja od strane Rukovaoca, Primaocu obaveštenja/Ranijem kupcu je na jasan način ponuđeno da u svakom trenutku može da se odjavi od primanja daljih obaveštenja. Odjava od obaveštenja je jasno naznačena odnosno predočena i deo je svakog novopristiglog obaveštenja/elektronske poruke/poziva koje Primalac obaveštenja primi kao svoju e-mail poštu ili elektronsku poruku ili kroz telefonski razgovor.

U skladu sa članom 6 pasus 5 Primalac obaveštenja/Raniji kupac koji je pristao na obaveštavanje o novostima i pogodnostima, svoj opoziv pristanka može dati klikom na polje koje je namenjeno za odustanak od budućih obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Rukovaoca, takvo polje će se nalaziti u svakom emailu ili poruci koju ćete u budućnosti primati, ili pismeno na e-mail adresu: [email protected]

Članstvo u Loyalty programu i uslovi registracije korisnika

Kako bismo obezbedili zaštitu Vaše privatnosti i približili Vam način prikupljanja, upotrebe, povezivanja, objavljivanja i korišćenja ličnih podataka postupamo u skladu sa Politikom privatnosti.

Obaveštenje za kupce pre prikupljanja podataka:

davanje podataka je dobrovoljno i članstvo ne obavezuje na kupovinu ili narudžbinu proizvoda

obavezno je popunjavanje podataka (korisnik garantuje tačnosti tih podataka) prilikom narudžbine proizvoda ali nije obavezna registracija za članstvo

lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo kom trenutku i bez obrazloženja povući svoj pristanak tako što će obavestiti Koral d.o.o. email-om ili telefonskim putem.

 1. PRAVA KORISNIKA/POSETILACA PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Pravo da budu informisani i pravo na pristup informacijama:

Rukovalac je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev Korisnika/Posetioca istom pruži sledeće informacije o:

 • identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i zaposlenog ili na drugi način angažovanog lica kod Rukovaoca koji je nadležan za obradu;
 • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
 • postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes; primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
 • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;
 • postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;
 • postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;
  pravu da se podnese pritužba Povereniku;
 • tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;
 • postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko Rukovalac vrši takvu obradu.

Na zahtev iz člana 7. Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti Korisnika/Posetioca u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je Korisnik/Posetilac podneo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće. U slučaju prekida ili greške na vebsajtu koja onemogućuje rukovaocu da odgovori na zahteve u datom roku, narudžba ili upit će se smatrati otkazanim bez ikakve obaveze kupca za plaćanjem ili kupovinom, kao i uz refundaciju iznosa ukoliko je bilo koji uplaćen za robu koja nije ispoštovana po ugovoru.

Pravo na ispravku i dopunu

 • Korisnik/Posetilac ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik/Posetilac ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
 • Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Korisnika/Posetioca isti će ispravku iz člana 7 izvršiti sam.
 • Ukoliko Korisnik/Posetilac nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 7 obratiće se sa zahtevom Rukovaocu na [email protected] ili na [email protected]

Pravo na brisanje

Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev Korisnika/Posetioca bez nepotrebnog odlaganja lične podatke iz člana 3, izbriše u sledećim slučajevima:

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • Korisnik/Posetilac je opozvao pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • Korisnik/Posetilac je podneo prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

Pravo na ograničavanje obrade

Korisnici/Posetioci imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, kao i iz drugih zakonskih razloga.

Pravo na prigovor

U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano Korisnik/Posetilac ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši po osnovu pristanka, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka Korisnika/Posetioca koji je podneo prigovor.

Rukovalac nije dužan da prekine obradu na način iz člana 7 ukoliko je predočio Korisniku/Posetiocu da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Korisnika/Posetioca ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.

 1. SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA/POSETILACA

Podaci o ličnosti Korisnika/Posetilaca iz člana 3 koji su prikupljeni preko Vebsajta, skladište se u elektronskoj formi u centralnoj bazi podataka kompanije, koja je zaštićena svim neophodnim protokolima, a pristup centralnoj bazi podataka koja se nalazi na prethodno pomenutom serveru ima Rukovalac.

Podaci o ličnosti Korisnika/Posetilaca navedeni u članu 3. čuvaju se u centralnoj bazi kompanije Rukovaoca, a obezbeđeni su adekvatnim organizaciono tehničkim merama. Podaci u elektronskoj formi se čuvaju konkretno na matičnom serveru koji ispunjava standarde IT bezbednosti. Pristup podacima dozvoljen je samo ograničenom broju lica koji su zaposleni kod Rukovaoca, a koja imaju ovlašćenje odnosno obavezu da pristupajući istim resursima održavaju sistem u stanju funkcionalnosti i adekvatnom nivou zaštite.

Unutar kompanije Rukovaoca, pristup podacima iz člana 3. imaju samo one organizacione jedinice, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, odnosno zaposleni na radnim mestima na kojima su ovlašćeni da imaju pristup i obrađuju gore navedene podatke Korisnika/Posetilaca.

Podaci o ličnosti Kupaca koji izjavljuju reklamaciju odnosno odustaju od artikla iz člana 3., konkretno podaci o imenu i prezimenu, adresi, poštanskom broju, broju porudžbine, broju mobilnog telefona, e-mail adresi, broju tekućeg računa, naziv banke i datum kupovine se skladište i u materijalnoj formi Rukovodioca.

U slučaju promene lokacije za skladištenje podataka iz člana 8. Rukovalac će izvršiti izmenu i dopunu Politike privatnosti i istaći izmenjenu i dopunjenu verziju na Vebsajtu.

Vase podatke cemo cuvati I koristiti dok za to postoji potreba pruzanja informacija Vama, zakonska potreba arhive tih podataka u slislu reklamacija I sl, ili dok vi ne opozovete pristanak, pri cemu cemo obrisati vase podatke a zadrzati samo arhivu dokumenata ukoliko je postojala reklamacija ili sl.

 

 1. PRISTUP PODACIMA OD STRANE TREĆIH LICA / OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja obaveza iz Opštih uslova, obavljanja platnih transakcija, zakonskih obaveza, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada, koristi usluge knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata, ovlašćenih lica za reklamacije proizvoda i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom.

Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbedi adekvatna zaštita podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca.

U svrhu obezbeđivanja uslova iz člana 9. Rukovalac sa Obrađivačima zaključuje ugovor o obradi podataka, koji može biti sastavni ili prateći deo osnovnog ugovora, a koji sadrži sve potrebne elemente predviđene Zakonom.

Treća lica – Vaše podatke možemo preneti organima koji sprovode zakon, u odredjenim situacijama kada je to neophodno radi ostvarenja svrha navedenih u ovoj Politici privatnosti I uslovima koriscenja veb sajta. Vaše podatke, I to samo neophodne, ćemo podeliti sa davaocima usluga nama, kao npr sa brzom poštom, u cilju isporuke proizvoda na Vašu adresu.

Mere koje očekujemo od Vas – Kada pravite nalog na koral.rs, obavezno odaberite sigurnu lozinku za nalog i nikada ne otkrivajte svoju lozinku bilo kome. Vi ste odgovorni za čuvanje svoje lozinke kao poverljive i za svaku upotrebu Vašeg naloga. Ako koristite deljeni ili javni računar, nikada ne birajte opciju da se sačuva Vaš e-mail i/ili lozinka i ne zaboravite da se odjavite sa svog naloga svaki put kad završite rad na računaru.

 1. BEZBEDNOST PODATAKA

Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Korisnika/Posetilaca.

U odnosu na okolnosti iz prethodnog pasusa Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigao potreban nivo zaštite u odnosu na rizik od uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili prustpa podacima Korisnika/Posetilaca.

Prilikom slanja podataka obrađivačima, rukovalac je dužan da obezbedi siguran komunikacioni kanal kojim podaci putuju, kao i da se uveri da su podaci sigurno skladišteni uz obezbebeđene adekvatne sigurnosne standarde.

Rukovalac sprovodi sledeće mere zaštite: primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvornima podataka koji sadrže lične podatke i ograničenje pristupa osetljivim podacima kao i ograničenje korisničkih naloga koji mogu imati pristup određenim podacima.

Svi podaci o Korisnicima/Posetiocima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Rukovaoca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Rukovalac je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.

Podaci o Korisnicima koji su izvršili kupovinu/porudžbinu se čuvaju na sigurnim serverima koji su zaštićeni lozinkom i firewall-om. Lični i adresni podaci Korisnika usluge koji se predočavaju Rukovaocu prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a Rukovaocu je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena takvih podataka Korisnika u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako je to banka ili nadležni državni organi ukoliko imaju zakonsko pravo pristupa tim podacima.

Kada je u pitanju bezbednost poverljivih podataka Korisnika usluge prilikom plaćanja platnim karticama, kako je Opštim uslovima predviđeno, Rukovalac koristi usluge Provajdera kartičnog plaćanja, s obzirom da plaćanje karticama nije omogućeno, pravila će biti dopunjena u slučaju da se omogući online plaćanje.

Podaci o ličnosti moraju da budu primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade, da budu tačni i, ako i kada je to neophodno, ažurirani. Podaci o ličnosti će se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe čuvanja. Obrada podataka o ličnosti vršiće se na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Mere koje se preduzimaju u operativnim okruženjima. Mi Vaše podatke o ličnosti čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste mere zaštite kako bi sprečile neovlašćeni pristup. Prenošenje informacija putem Interneta nažalost nije potpuno sigurno i iako ćemo se maksimalno potruditi da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti, ne možemo da garantujemo sigurnost podataka tokom prenosa preko našeg Veb sajta.
​​

 

 1. POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽENOSTI ZAŠTITE PODATAKA

Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 3, bezbednosti iz člana 10, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Korisnike/Posetioce ukoliko su ispunjeni uslovi iz Politike privatnosti i Zakona. U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da opovredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava Korisnika/Posetilaca obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje.

Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 11. mora da sadrži najmanje sledeće informacije: opis prirode povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj Korisnika/Posetilaca na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena; ime i kontakt podatke lica od koga se mogu dobiti podaci o povredi; opis mogućih posledica povrede; opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

U slučaju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Korisnike/Posetioce. Obaveštenje Korisniku/Posetiocu iz člana 11. Mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 11.

Rukovalac nije dužan da obavesti Korisnika/Posetioca u situaciji iz člana 11. ukoliko: je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena; je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice; bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju Rukovalac je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.

Ukoliko Korisnik/Posetilac dođe do saznanja o bilo kom događaju koji je doveo ili može dovesti do ugroženosti njegovih ili podataka o ličnosti trećih lica, dužan je bez odlaganja da o tome obavesti Rukovaoca preko kontakata koji se nalaze u ovom dokumentu.

 1. VREME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE

Podaci iz člana 3, čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, osim u slučaju kada je osnov prikupljanja ovih podataka saglasnost Korisnika/Posetioca.
U slučaju iz člana 12. a gde je osnov prikupljanja podatka o Korisniku/Posetiocu iz člana 3 njegova saglasnost, ovi podaci će se čuvati do opoziva date saglasnosti u skladu sa članom 5. Izuzetno od člana 12, Rukovalac neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika/Posetioca, a koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Rukovaocu u vezi sa Uslugom, ili ukoliko Rukovalac prema važećim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o Korisniku/Posetiocu čuva, ili ukoliko Rukovalac ima drugi legitimni interes, pri čemu će podatke čuvati u roku dok zakonska obaveza, odnosno legitimni interes postoji, ali ne duže od zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, odnosno 3 godine u slučaju postojanja legitimnog interesa.

Izuzetno od člana 12. Rukovalac će sačuvati podatke Primalaca obaveštenja koji su dali izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe obaveštavanja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno u svrhe slanja Newsletter-a i obaveštavanja putem telefonskog poziva.

Podaci koji su prikupljeni iz upita/pitanja preko Vebsajta, putem e-maila ili telefona, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od godinu dana nakon prosleđivanja konačnog odgovora od strane Rukovaoca. Vreme čuvanja u pogledu svake pojedinačne kategorije podataka o ličnosti iz člana 3  detaljno je navedeno u okviru evidencije radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca kod Rukovaoca iz člana 13.

Kupac može svakog trenutka izbrisati svoj nalog kao i sve podatke tako što će uputiti zahtev za brisanje na [email protected]

 1. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE LIČNIH PODATAKA KORISNIKA KOD RUKOVAOCA

Rukovalac vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca iz člana 3 ove Politike privatnosti, kao i evidenciju vansudskih sporova Lica koji su podneli reklamacioni zahtev, a čiji je zahtev odbijen.

Evidencija se pored naziva i poslovnih podataka Rukovaoca, sastoji iz sledećih informacija: kategorija lica čiji se podaci obrađuju, kategorija podataka o ličnosti, svrha i osnov obrade.

Evidencije iz člana 13. Vode se u elektronskom obliku i čuvaju se trajno, u skladu sa Zakonom.

 1. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA I LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava Korisnika/Posetilaca iz člana 3, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Korisnici/Posetioci se mogu obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke:

Poslovno ime Rukovaoca: KORAL DOO, PANČEVO

Adresa: KARAĐORĐEVA 26, 26000 PANČEVO

Email Rukovaoca: [email protected]

Telefon Rukovaoca: + 381 13 33 55 40

Radno vreme: Radnim danom: 09:00h – 16:00h

Subotom: neradan dan;  Nedelja: neradan dan

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvatanjem Politke privatnosti ,odnosno pristupom ili registracijom Naloga na Vebsajtu Rukovaoca, Korisnik/Posetilac potvrđuje da je pročitao i razumeo ovu Politiku privatnosti, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano.

Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na Vebsajtu, o čemu će Korisnici biti obavešteni putem istih sredstava komunikacija, na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument.

 1. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST

Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca, a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom ove države.

Obradu Vaših ličnih podataka zasnivamo na Vašoj saglasnosti. Smatraćemo da ste saglasni sa obradom podataka kako je navedeno u ovom obaveštenju ukoliko nam dostavite popunjen formular i propranu dokumentaciju koji sadrže neke lične podatke.
Lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi. Nedostavljanje podataka o ličnosti, ograničava Vašu upotrebu veb sajta u smislu porucivanja proizvoda I dr.

 

 1. KORIŠĆENJE WEB STRANICE INTERNET PRODAVNICE

Prilikom korišćenja ove web stranice prihvatate da ne možemo garantovati, niti biti odgovorni za sigurnost web stranice, kao i da ne snosimo odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na Vašoj računarskoj opremi koja je nastala korišćenjem naše web stranice.

Kao korisnik ove web stranice saglasni ste da nećete kršiti zakon, a ukoliko se to dogodi Koral d.o.o. će preuzeti sve mere radi prijave takvih kršenja nadležnim institucijama uključujući i saradnju sa nadležnim telima radi otkrivanja Vašeg identiteta. Kršenjem pravila i prijavom nadležnim institucijama prestaje i Vaše pravo na korišćenje naše stranice.

 1. VAŽNOST POLITIKE PRIVATNOSTI – IZMENE

Zadržavamo pravo na:

 • Ažuriranje Politike privatnosti, s vremena na vreme, usvajanjem i postavljanjem izmena i dopuna istih. Kupci se ovim putem obaveštavaju da bi trebalo da povremeno provere online prodavnicu kako bi bili u toku sa svim eventualnim promenama pravila privatnosti. Takođe, možemo obaveštavati kupce o promenama pravila privatnosti putem e-maila ili drugim vidom.
 • Povremenu izmenu ovih Uslova koje će biti istaknute putem objave na web stranici. Ukoliko nastavite sa korišćenjem stranice nakon isteka datuma objave i početku primene ovih izmena i dopuna, Vaše dalje korišćenje smatra se pristanakom na izmene u Uslovima korišćenja; Kupci se ovim putem obaveštavaju da bi trebalo da povremeno provere uslove kako bi bili u toku sa svim eventualnim promenama Pravila privatnosti.
 • Izmenu ili povlačenje, privremeno ili trajno, ove web stranice i svih materijala objavljenih na stranici, i ukoliko nastavite da koristite web stranicu potvrđujete da nećemo snositi odgovornost za nastale izmene ili povlačenje.
 • Izmenu korisničkih identifikacionih podataka ili lozinki koje smo Vam pružili, bez obzira da li su odabrane sa Vaše ili naše strane, ukoliko smatramo da ste pogrešno shvatili korišćenje i upotrebu ovih Uslova korišćenja.

 

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I OPIS PROIZVODA
 • KORAL d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice koral.rs i njenog sadržaja i zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena.
 • Koral d.o.o. će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da su moguće greške na stranici koral.rs cene, rokovi isporuke, opisi proizvoda i dr. za nepotpune ili ne ažuriranje na vreme informacija, ne prihvatamo odgovornost.
 • Na datim Internet stranicama se mogu videti pojedine informacije o proizvodima, na žalost, slike ne mogu verno prikazati proizvod zato vas obaveštavamo da može doći do neslaganja između boja uživo i boja koje možete videti na bilo kom proizvodu na našem sajtu, razlog svega toga može biti i razlika u pikselizaciji na monitoru kao i podešena rezolucija ili kvalitet monitora, pa vas obaveštavamo da je moguće biti neslaganja u dimenzijama, bojama, itd. između slika i stvarnosti.
 • neke slike proizvoda nisu konkretna slika proizvoda koji je u ponudi već to može biti slika istog proizvoda u jednoj dimenziji dok se nudi druga dimenzija istog proizvoda npr. pločice, kada ili tuš kabina. Takođe nekad slika kade u nadgradnoj varijanti može da služi kao opis ponude te iste kade u ugradnoj varijanti. U nazivu i opisu proizvoda stoji ono što se dobija prilikom porudžbine. Upotrebom sajta saglasni ste da vlasnik i administrator sajta nije odgovoran ako dođe do neke zabune prilikom upotrebe sajta. Za sve dodatne informacije o spornom proizvodu postoji kontakt na koji može biti prosleđeno pitanje kao i email [email protected]
 • cene na sajtu nisu zvanični cenovnik firme Koral d.o.o. već se ažuriraju prilikom promene cena u zvaničnom cenovniku, tako da postoji mala mogućnost da neke cene na sajtu mogu biti netačne u datom momentu. Vlasnik sajta i administrator nisu odgovorni ukoliko se to desi prilikom upotrebe sajta, vlasnik zadržava pravo promene cena u svakom trenutku.

 

 1. ZAŠTITA PODATAKA I PRAVILNIK O PRIVATNOSTI

Radi osiguranja sigurnosti i dokazivosti sakupljaju se i IP adrese sa kojih korisnici pristupaju web mestu. Pojedinom korisniku se u početku posete dodeli kolačić sesije za identifikaciju i praćenje potrošačke korpice. Koral d.o.o. može na korisnikov kompjuter spremiti i druge kolačiće, kao što su identifikacioni broj korisnika u šifriranom obliku (za prepoznavanje korisnika prilikom sledeće posete) i kolačiće sistema Google Analytics (analiza poseta web stranici).
Kolačići sesije se u memoriju servera pohranjuju samo za vreme trajanja posete i brišu se nakon jednog sata neaktivnosti, dok su trajni kolačići pohranjeni na kompjuteru korisnika 2 godine, nakon toga postanu neaktivni. Korišćeni kolačići
Korišćenjem web mesta koral.rs korisnik se slaže sa trenutno važećim pravilima i opštim uslovima, objavljenim na tom mrežnom mestu. Na tom mestu korisnik može redovno pratiti eventualne promene opštih uslova i pravila te vezano sa tim način i namenu obrade prikupljenih ličnih podataka.
Koral d.o.o. kao korisnik podataka može ih u anonimnom obliku koristiti u cilju statističkih analiza. Podatke o korisnicima Koral d.o.o. ni u kom slučaju neće predati neovlaštenim osobama.
Korisnici se mogu prijaviti za loyalty program koji će im omogućiti da brže saznaju o sniženjima cena proizvoda u asortimanu ili o novinama. Tim putem se korisnik upisuje u bazu korisnika. Korisnik će primiti potvrdni email dobrodošlice sa tako zvanim odobrenjem. Preko MailChimp web aplikacije. Korisnik može u bilo kom trenutku da traži da se njegovi podaci izbrišu i prestanu da se koriste. Putem emaila. Prema zakonu ćemo u roku od 15 dana nakon dana prijema odjave sa liste, ispuniti zahtev korisnika.
Koral d.o.o. se obavezuje da će čuvati podatke skladno zakonima koji uredjuju čuvanje ličnih podataka.
Klikom na ikonu pojedine društvene mreže (Facebook, Instagram), koja se nalazi na web stranici Koral, korisnik može jednostavno pristupiti profilu preduzeća Koral d.o.o. na društvenim mrežama i objavama drugih profila na društvenim mrežama sadržaja povezanog sa Koral d.o.o.. Klik na te ikone društvenoj mreži omogućuje da korisniku brzo ponudi dodatne informacije, a s obzirom na korisnikovu web aktivnost.
Dodatna pitanja o politici privatnosti možete nam uputiti na [email protected]

 1. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

U cilju razvoja kompanije Koral d.o.o. ne tolerišemo neovlašćenu upotrebu naših zaštitnih znakova, logotipa i imena. Zaštitni znaci su zaštićeni državnim zakonima o zaštiti žigova. Nijedna dozvola za upotrebu zaštitnih znakova nije dodeljena ovim Uslovima ili vašim korišćenjem web lokacije. Neovlašćeno korišćenje naših zaštitnih znakova, na bilo koji način strogo je zabranjeno.

 

Poslednja izmena 11.01.2024.