Garancija

Garantni rok za proizvod je naveden na prvoj strani garantnog lista i počinje da teče od dana prodaje proizvoda krajnjem kupcu u trajanju od 24 meseca.

Prodavac garantuje da će proizvod ispravno funkcionisati u skladu sa nevedenim tehničkim podacima i osobinama, ako se kupac bude striktno pridržavao upustva za rukovanje.

Prodavac u garantnom roku obezbeđuje otklanjanje eventualnih kvarova, tehničkih nedostataka i originalne rezervne delove, o našem trošku, ako je do neispravnosti došlo prilikom upotrebe na način predviđen upustvom za rukovanje.

Dobijanjem ovog garantnog lista smatra se da je krajnji kupac upoznat i saglasan sa svime što na njemu piše.

Pored toga, obavezuje se Koral d.o.o. da će imati dostupne rezervne delove, obezbediti servis odnosno održavanje i opravku, kao i druge po zakonu obavezne usluge, za vreme i posle perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.