Garancija

  • Garantni rok za proizvod je naveden na prvoj strani garantnog lista i počinje da teče od dana prodaje proizvoda krajnjem kupcu u trajanju od 24 meseca.
  • Prodavac garantuje da će proizvod ispravno funkcionisati u skladu sa nevedenim tehničkim podacima i osobinama, ako se kupac bude striktno pridržavao upustva za rukovanje.
  • Prodavac u garantnom roku obezbeđuje otklanjanje eventualnih kvarova, tehničkih nedostataka i originalne rezervne delove, o našem trošku, ako je do neispravnosti došlo prilikom upotrebe na način predviđen upustvom za rukovanje.
  • Dobijanjem ovog garantnog lista smatra se da je krajnji kupac upoznat i saglasan sa svime što na njemu piše.